ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Παλαιό Φάληρο: Πάνω από 4 εκατ. ευρώ διεκδικούν με αγωγές οι εργαζόμενοι από το δήμο!

Σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε τον ισολογισμό-απολογισμό του έτους 2016 σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου! Μεταξύ άλλων, στο χρηματικό ποσό των 4.756.173,63 ευρώ υπολογίζονται οι απαιτήσεις προς το Δήμο από αγωγές των εργαζομένων και λοιπές αξιώσεις για παροχή εργασίας από τρίτους και για αποζημιώσεις ατυχημάτων - βλαβών.


Μεγάλος απών από τη διαδικασία ο επικεφαλής της ΡΑΚ Παλαιού Φαλήρου κ. Κώστας Μερκουράκης και ο αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και μέλος της ΡΑΚ κ. Γιάννης Μαυρομμάτης. Μα τι γίνεται με τη ΡΑΚ; Μήπως απουσιάζουν επίτηδες για να μην αναγκάζονται να ψηφίζουν κατά των αποφάσεων του κ. Χατζηδάκη; Τελικά είναι αντιπολίτευση στο δήμο ή συμπολίτευση και δεν το ξέρουμε...

Πάνω από το 60% του πλεονάσματος του Δήμου διεκδικούν οι εργαζόμενοι και ιδιώτες από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, όπως αναφέρει η έκθεση ορκωτών λογιστών. Στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/4/2017 συζητήθηκε η έγκριση του ισολογισμού και απολογισμού οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016. 

Με βάση την ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ των Ορκωτών Λογιστών και συγκεκριμένα στα τελικά ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ προκύπτει ότι ο Δήμος πάσχει σε οργανωτική δομή και λειτουργία. Συνιστά στον Δήμο να βελτιώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς προκειμένου να βελτιωθούν τα χρονικά διαστήματα εισπράξεως αυτών και αναφέρει οτι ο εσωτερικός έλεγχος του Δήμου χρήζει άμεσης βελτίωσης!!! Υπάρχουν παρατηρήσεις για αυτονόητη διοικητική λειτουργία που δυστυχώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει. 

Συγκεκριμένα 1. Ο Δήμος τηρεί μηχανογραφικά το Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, στο οποίο όμως θα έπρεπε, κάθε περιουσιακό στοιχείο να αντιστοιχεί σε έναν εξατομικευμένο κωδικό που το κάνει διακριτό, οπότε να παρακολουθείται διαχειριστικά μέχρι το τέλος της παραγωγικής ζωής του. Επιπλέον, στο Μητρώο Παγίων θα πρέπει να παρακολουθούνται κατ’ αντιστοιχία οι δωρεές και επιχορηγήσεις και η απόσβεση αυτών να ακολουθεί αυτή των παγίων. 

2. Ο Δήμος, για λόγους ορθής διαχείρισης, θα πρέπει να τηρεί οργανωμένη αποθήκη για όλα τα είδη του, όπου θα παρακολουθούνται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές κατ’ είδος ποσότητα και αξία... Άλλωστε, ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης της αποθήκης αφορά στην παρακολούθηση των αποθεμάτων σαν βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του κόστους και κατ’ επέκταση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου. 

3. Στους λογαριασμούς «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και «Επισφαλείς – Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες» απεικονίζεται το ανείσπρακτο μέρος των βεβαιωθέντων στην παρούσα και στις προηγούμενες χρήσεις εσόδων του Δήμου. Από τις απαιτήσεις των προηγούμενων χρήσεων, ποσού ευρώ 2.578.000,00 ευρώ περίπου, παραμένουν έως την 31.12.2016 ανείσπρακτες απαιτήσεις ποσού ευρώ 2.381.000,00 ευρώ περίπου. Αυτό δείχνει ότι οι απαιτήσεις εισπράττονται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Οι απαιτήσεις προς τον Δήμο από αγωγές των εργαζομένων και λοιπές αξιώσεις για παροχή εργασίας από τρίτους και αποζημιώσεις ατυχημάτων - βλαβών συνολικού ποσού 4.756.173,63 ευρώ 

4. Στη χρήση 2016 ο Δήμος προέβη σε ενδελεχή έλεγχο των απαιτήσεών του, και εκτιμήθηκε ότι η ενδεχόμενη ζημία από τη μη είσπραξη των επισφαλών και επίδικων απαιτήσεων από οφειλέτες ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.323.769,96 από το οποίο ποσό ευρώ 401.504,35 επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσεως. 

5. Υφίστανται βεβαιωμένα έσοδα στις Δ.Ο.Υ για λογαριασμό του Δήμου από πολεοδομικά πρόστιμα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αργυρούπολης – Ελληνικού συνολικού ποσού ευρώ 504.845,31 για τις χρήσεις 2013 έως και 2016, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό - απολογισμό του Δήμου. Κατά τη γνώμη μας ο Δήμος θα πρέπει να εντάξει στον προϋπολογισμό του την ανωτέρω κατηγορία εσόδων κατά την ενημέρωση που λαμβάνει από την υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αργυρούπολης-Ελληνικού. 

6. Υφίσταται αδιευκρίνιστη διαφορά, προερχόμενη από προηγούμενες χρήσεις, ποσού ευρώ 11.474,89 μεταξύ του υπολοίπου του ταμιακού απολογισμού και του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασμών όψεως του ισολογισμού της 31.12.2016, η οποία αναφέρεται και στη σχετική Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας για τη συμφωνία των χρηματικών διαθεσίμων της 31.12.2016. Συνιστούμε τη διερεύνησή της και την τακτοποίησή της. 

7. Για τα όσα μας γνωστοποίησαν, με επιστολές τους, οι Δικηγόροι του Δήμου και τις επιπτώσεις τους στις Οικονομικές Καταστάσεις του Δήμου, αναφερόμαστε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο της παρούσας έκθεσης Ε.1 στην οποία και παραπέμπουμε. 

8. Ειδικά για τους λογαριασμούς τάξεως «Χρεωστικοί / Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων», θα πρέπει να παρακολουθούνται λογιστικά, όπως καθορίζεται από το Κεφάλαιο 3.2. του Π.Δ. 315/1999 (Βλ. ανωτέρω παράγ. Γ). 

9. Όσον αφορά στα έσοδα του Δήμου, συνιστούμε τη βελτίωση των ελεγκτικών μηχανισμών προκειμένου να βελτιωθούν τα χρονικά διαστήματα εισπράξεως αυτών. 

10. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι ο εσωτερικός έλεγχος του Δήμου χρήζει βελτίωσης. Το τραπεζικό αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 8.562.087,44 ευρώ. Το οποίο για το 2016 απέδωσε τόκους μόνο 151.000,00 ευρώ, ευτελές ποσό ως απόδοση. Ένα αποθεματικό που θα μπορούσε ο Δήμος ολόκληρο ή μέρος του να διαθέσει σε έργα σε υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου όπως η Αμφιθέα, η Κοψαχείλα, η Αγία Βαρβάρα. Τον Μάρτη του 2017 επιτέλους εξοφλήθη και η τελευταία δόση του Δανείου για την αγορά του οικήματος του Φλοίσβου. Είναι άξιον αναφοράς ότι μόνο για το 2016 πληρώσαμε 260.000,00 ευρώ επιπλέον των δόσεων λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου, που όπως απεδείχθη ήταν λάθος από την τότε και σημερινή Δημοτική Αρχή η επιλογή του συγκεκριμένου νομίσματος. Υπολογίζεται ότι συνολικά η επιλογή αυτή του νομίσματος μέχρι την τελική εξόφληση του δανείου επιβάρυνε τον Δήμο με το ποσό πάνω των 2.000.000,00 ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου