ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΑΦΟ – ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ...

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Εξαφανίστηκε ο υποψήφιος μισθωτής για το αναψυκτήριο στο Πάρκο Φλοίσβου!

Στις 5 Ιανουαρίου 2017 διενεργήθηκε πλειοδοτική, φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου-Εστιατορίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής με τιμή πρώτης προσφοράς 8.500 ευρώ.
Στη δημοπρασία εμφανίστηκε ο κ. Γ. Τσιβεριώτης, μοναδικός πλειοδότης και πρόσφερε μίσθωμα 8.600 ευρώ.
Ο κ.Τσιβεριώτης, λοιπόν μετά ως πλειοδότης κλήθηκε για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης, πλην όμως αυτός δεν εμφανίστηκε ποτέ!

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2ζ του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/81:
«ζ) ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως, εντός δέκα ήμερων από της κοινοποιήσεως, ενεργούμενης επί αποδεικτικώ παραλαβής, τής αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσέλθη μετά του εγγυητού του διά την σύνταξιν και υπογραφήν της συμβάσεως, άλλως ή κατατεθείσα εγγύησις καταπίπτει υπέρ του δήμου ή της κοινότητος άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος τούτου και του εγγυητού του, ενεχομένων αμφοτέρων διά την επί έλαττον διαφοράν του αποτελέσματος τής δημοπρασίας από τής προηγουμένης τοιαύτης»


Οπότε ο Δήμαρχος Δ.Χατζηδάκης εισηγείται:
Ι.Την κατάπτωση, υπέρ του Δήμου, της με αρ. 736559/3.1.2017 Εγγυητικής Επιστολής του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 10.200€ που κατέθεσε ο Γ. Τσιβεριώτης, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία που διεξήχθη στις 5/1/2017 και
ΙΙ. Την επανάληψη της πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του εστιατορίου-αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, λόγω μη προσέλευσης του πλειοδότη για την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης, βάσει των διατάξεων της παρ. 2ζ του άρθρου 3 του Π.Δ. 270/81, με τιμή εκκίνησης 8.600€ (κατακυρωθέν ποσό της από 05.01.2017 δημοπρασίας) και κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την με αρ. 427/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΩΖΩΞΕ-Ω33).
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Π.Φαλήρου στις 8/5, ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ η ημερομηνια της επαναληπτικής πλειοδοτικής ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου-Εστιατορίου εντός του Πάρκου Φλοίσβου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου